Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Bedrijfsinformatie/contactgegevens
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 5 – Herroepingsrecht
Artikel 6 – Prijzen en kosten
Artikel 7 – Levering
Artikel 8 – Bezorgadres en leveringsservice
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 – Registratie
Artikel 11 – Bescherming van persoonsgegevens en crediteuren
Artikel 12 – Reclamatie en consumentenbescherming
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Artikel 14 – Overmacht
Artikel 15 – Garantie
Artikel 16 – Slotbepalingen
         

Artikel 1 Bedrijfsinformatie/contactgegevens

De website, toegankelijk via het adres www.fri-day.com, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door FNG International, met maatschappelijke zetel te 2800 MECHELEN, Bautersemstraat 68A, opgenomen in het KBO onder het nummer 0865.085.788, hierna genoemd “FNG”.
E-mailadres: webteam@fri-day.com.

Artikel 2 Definities

Verkoper: FNG
Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door FNG op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen FNG en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door FNG op de Website.
Website: de website van de Verkoper, toegankelijk via www.fri-day.com
Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van FNG en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

3.     Toepasselijkheid
3.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van Friday, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2    Klant is gebonden aan deze Algemene Voorwaarden als hij tijdig voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is gewezen en hem de Voorwaarden ter hand zijn gesteld.
3.3    Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Friday alleen bindend indien en voor zover deze door Friday uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
          
4    Totstandkoming van de overeenkomst
4.1    De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Friday en het voldoen aan de daarbij door Friday gestelde voorwaarden.
4.2    Indien Klant de bestelling heeft geplaatst, bevestigt Friday per email deze bestelling. Zolang Friday de bestelling niet heeft bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3    Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens, zoals een onjuist e-mailadres, zijn verstrekt, heeft Friday het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4    Friday is gerechtigd  een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Dat kan Friday doen bij een vermoeden van fraude of indien de Klant bij eerdere bestellingen zijn of haar verplichtingen niet is nagekomen. Als Friday het woonadres van de Klant niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

5    Herroepingsrecht
5.1    De Klant kan alle aankopen die hij heeft gedaan via de Website zonder opgave van redenen en binnen 15 dagen na ontvangst van de artikelen door de Klant zelf of een door hem vooraf aangegeven vertegenwoordiger onder bepaalde voorwaarden kosteloos herroepen. De Overeenkomst wordt dan ontbonden.
5.2    Klant kan gebruik maken van dit recht door met het bijgesloten retouretiket en -formulier binnen de in artikel 5.1 gestelde termijn het pakket retour te zenden. De Klant kan met dit etiket kosteloos retourneren via een PostNL  PakketShop. Zodra de retour bij ons is ontvangen en verwerkt krijgt de Klant hiervan melding per e-mail.
5.3    Indien de Klant op een andere manier gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zijn de kosten de kosten welke gemoeid zijn met het retourneren voor rekening Klant.
5.4    De Klant mag de geleverde artikelen in het geval van teruggave uitsluitend - zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is - gebruiken voor zover nodig is voor hem om te beoordelen of hij het artikel wil behouden. De artikelen moeten met aangehecht prijskaartje en originele labels worden teruggestuurd.
5.5    Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behoudt Friday het recht voor om een schadevergoeding te eisen, die nooit hoger is dan het de Klant heeft betaald voor het artikel. Dit geldt niet indien de schade is ontstaan door normaal gebruik van het artikel om te beoordelen of Klant het product wil behouden. Deze schadevergoeding zal in mindering gebracht worden op de door Friday terug te betalen bedragen. Daarnaast heeft Friday het recht om een retour te weigeren als niet aan de voorwaarden is voldaan. Dat kan als de artikelen gebruikt of kapot worden geretourneerd.
5.6     Indien door de Klant voor het desbetreffende product reeds betalingen zijn verricht, zal Friday deze betalingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Klant terugbetalen.
5.7    Friday is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5.8    Onverminderd het in dit artikel reeds gestelde geldt specifiek voor schoenen dat deze enkel binnenshuis mogen worden gepast. Indien er gebruikerssporen op de zolen worden aangetroffen heeft Friday het recht de retour te weigeren en terug te zenden naar de Klant. Voor badkleding (bikinibroekjes en zwembroeken), ondergoed etc.  geldt dat deze enkel over ondergoed mag worden gepast. Bovendien mag de beschermstrip niet verwijderd worden. Indien de strip verwijderd is, heeft Friday het recht de retour te weigeren en het artikel terug te zenden naar Klant. Dit alles vanuit hygiënisch oogpunt. Tot slot geldt voor cosmetica producten dat deze vanuit hygiënisch oogpunt enkel ongeopend geretourneerd kunnen worden.
 
6    Prijzen, betaling en informatie
6.1    De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
6.2    Alle prijzen op de Website en overige uitingen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Dat houdt in dat prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan de Klant geen nakoming eisen. Friday heeft dan het recht om de aankoop te ontbinden of terug te draaien.
6.3    De artikelen kunnen op diverse wijzen betaald worden. De betaalmethoden kunnen van tijd tot tijd verschillen. Meer informatie over de betaalmethoden zijn te raadplegen op de Website. Friday behoudt zich evenwel het recht voor om, afgaande op de resultaten van een kredietwaardigheid onderzoek, eerdere bestellingen, niet nakoming door de Klant of om andere gegronde redenen, op ieder moment bepaalde betaalmogelijkheden uit te sluiten of de gehele betaling/bestelling te weigeren.
6.4    De prijzen die bij de Website van Friday online worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Op basis van de keuze van verzendmoment en/of methode wordt de hoogte van de verzendkosten berekend. De hoogte van de verzendkosten worden tijdens het bestelproces op de Website duidelijk aan de Klant medegedeeld. Tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst wordt hier ook informatie over verstrekt.
6.5    Friday kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 
7    Levering
7.1    Friday betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.
7.2    Friday bezorgt de artikelen binnen Nederland via PostNL, zolang de voorraad strekt.
7.3    Een indicatie van  de levertijd van een artikel bedraagt in de in beginsel 1 tot 3 werkdagen vanaf de besteldatum. De levertijd bedraagt in ieder geval niet meer dan 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Mocht de levertijd onverhoopt de maximale levertermijn van 30 dagen toch overschrijden, dan heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
         
8    Bezorgadres en leveringsservice
8.1    Als de Klant bij Friday bestelt kan deze zelf beslissen op welk adres de bestelling dient te worden bezorgd. Indien hij zijn keuze achteraf wil wijzigen, kan hij dit doen door te bellen met de Klantenservice.
8.2    Verzoeken tot wijziging van het bezorgadres kunnen enkel worden ingewilligd indien de bestelling nog niet is verzonden.
          
9    Eigendomsvoorbehoud
9.1    Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht,
blijven alle geleverde goederen eigendom van Friday.

10    Registratie
10.1     Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
10.2     Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
10.3     Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Friday is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Alles wat gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
10.4     Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Friday daarvan in kennis te stellen, zodat Friday  gepaste maatregelen kan nemen.
                             
11    Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren
11.1    De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de bestelling van de Klant worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met Friday zijn gelieerd of bedrijven die een deel van de dienstverlening van Friday uitvoeren.
11.2    Friday behoudt zich het recht voor, zoals reeds vermeld in artikel 6.3, om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden.
11.3    Uiteraard worden alle persoonsgegevens van de Klant strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door Friday in acht genomen. Friday zal de persoonlijke gegevens van de Klant niet aan derden verkopen of overdragen.
11.4    In gevallen waarin persoonsgegevens door Friday aan derden ter uitoefening van de Overeenkomst worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee Friday werkt zijn gebonden aan de voorwaarden van Friday, waarin de privacy van de Klant wordt gewaarborgd.
11.5    Indien de Klant zich door een handeling of expliciete instemming heeft aangemeld voor aanbiedingen en Algemene informatie zal Friday de persoonsgegevens van de Klant naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen informatiedoeleinden. Indien de Klant geen prijs stelt op ongevraagde informatie van Friday (per post, telefoon of e-mail) kan de Klant zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties, door dit telefonisch of per mail mede te delen aan onze Klantenservice. De mogelijkheid tot afmelden wordt de Klant tevens geboden in elke relevante e-mail van Friday.
          
12    Reclamatie en consumentenbescherming
12.1    Indien de Klant niet tevreden mocht zijn over de producten of diensten van Friday, lost Friday dit graag op. De Klant is welkom om hierover contact met Friday op te nemen.
12.2    Indien de Klant een klacht heeft over een geleverd artikel, dient hij zo snel mogelijk nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel de Klant daar redelijkerwijs kennis van heeft kunnen nemen, contact met Friday op te nemen. Friday raadt de Klant dan ook aan het product bij ontvangst te inspecteren.
12.3    In tegenstelling tot hetgeen in het vorige lid is bepaald geldt specifiek voor Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dat hij zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 maanden na ontdekking van een gebrek of na aankoop van het artikel contact op moet nemen met Friday.
12.4    Friday heeft een klantenservice die de doelstelling heeft eventuele problemen en/of klachten altijd in overleg met de Klant en op de best mogelijke manier op te lossen. De klachtenprocedure (link naar Website) wordt duidelijk op de Website beschreven.
          
13    Aansprakelijkheid

13.1 Friday garandeert dat de producten conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Friday verzekert daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.
13.2 De Koper beschikt als consument over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen die hij bij ons koopt. Tijdens deze periode en binnen de wettelijke grenzen zorgen wij voor de kosteloze vervanging of herstelling van goederen die een gebrek vertonen dat onder de wettelijke garantie valt. Tijdens de eerste zes maanden, kan je sowieso een beroep doen op de garantie. Daarna moet de Koper eerst aantonen dat de gebreken in het goed niet veroorzaakt zijn door abnormaal gebruik ervan.
13.3 Om een beroep te doen op een garantie, moet de Koper zijn aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. Bewaar deze dus altijd goed. Garanties zijn niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
13.4 Let op: wij geven nooit garantie voor gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de was-of gebruiksinstructies, hardhandig gebruik, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

           
14    Overmacht
14.1    In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Friday opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel de Klant als Friday het recht de Overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden, onverminderd het bepaalde in lid 3.
14.2    Er is onder andere sprake van overmacht in geval van drukte door acties en of stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Friday of bij de toeleveranciers van Friday.
14.3    Indien er door de Klant reeds betalingen zijn verricht aan Friday, zal Friday deze betalingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst aan de Klant terugbetalen.
          
15    Garantie
15.1     Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf en geldt onverminderd artikel 12. Indien er door Friday een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt dit, onverminderd het zojuist gestelde, voor alle type Klanten.
15.2     Friday staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Friday er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
15.3    Friday kent een eigen garantie van 6 maanden op alle producten. Indien Klant bij levering of binnen deze termijn een gebrek constateert, heeft hij het recht om hierover een klacht in te dienen (art. 12) en  indien de klacht gegrond is het product om te ruilen voor eenzelfde exemplaar of te laten repareren. Het betreft dan hetzelfde artikel in dezelfde maat. Indien omruiling niet meer mogelijk is, zal Friday het aankoopbedrag vergoeden. Een klacht is ongegrond indien het gebrek ontstaan is door normaal gebruik en slijtage door het dragen van de producten. (normale slijtage)
15.4      Een door Friday, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
15.5     Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant zo spoedig mogelijk nadat hij het gebrek heeft ontdekt Friday daarvan in kennis te stellen.
15.6     Indien Friday de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel 13 aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs voor het product.

16    Slotbepalingen
16.1    Op de Website, alle Overeenkomsten tussen Friday en de Klant en de Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
16.2    Voor zover door deze Algemene Voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
16.3    Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
16.4    Onder “schriftelijk” valt in deze Voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
16.5    Bij elektronische communicatie met Friday geldt de door Friday ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.